FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

Projekt partnerski pn. "Krok w przyszłość z nowym zawodem" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje objęcie wsparciem osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących gminy: Wałbrzych, Boguszów-Gorce i Mieroszów, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych oraz podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, Mieroszów, Boguszów Gorce, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki zakończyli szkolenia w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Program nauki składał się z 40 godzin szkolenia teoretycznego, oraz 260 godzin szkoleń praktycznych (w laboratorium oraz praktyka podczas remontu mieszkań socjalnych). Ponadto dla uczestników projektu zorganizowane zostały warsztaty aktywizacji na rynku pracy oraz mogli skorzystać z indywidualnych porad psychologa i doradcy zawodowego.

25 lipca 2011 r. w Sali Witrażowej wałbrzyskiego Ratusza odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla 20 uczestników projektu, którzy zakończyli I etap projektu. W miesiącach sierpień 2011 r. - styczeń 2012 r. uczestnicy odbędą 6-cio miesięczne staże w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Staże będą stanowić kontynuację szkoleń i umożliwią uczestnikom projektu nabycie praktycznych umiejętności zawodowych na stanowisku pracy.

Całkowita wartość projektu: 1.594.311,80 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.594.311,80 zł