FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

Unia Europejska finansuje zajęcia dla uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 6

Gmina Wałbrzych realizuje od września 2011 roku projekt pn. "Nowa szansa". Projekt jest realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z 14 przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego. W ramach projektu uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 6 ponadto, będą mogli wziąć udział w zajęciach psychologicznych, pedagogicznych, sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), z doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacyjno-terapeutycznych "Ortograffiti" oraz w zajęciach z elementami biblioterapii i gimnastyki korekcyjnej. Łączna liczba godzin zajęć pozalekcyjnych wynosi 6028 godzin. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2013 roku i weźmie w nim udział docelowo 340 uczniów.

W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię informatyczną na 15 stanowisk uczniowskich, a także został zakupiony sprzęt multimedialny, komputerowy i RTV.

Całkowita wartość projektu wynosi 571 506,33 zł i jest dofinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.