FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach"

Projekt jest realizowany w 6 wałbrzyskich szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 i 30 oraz Publicznych Gimnazjach nr 2, 3, 4 i 5. W każdej szkole w okresie od listopada 2011 do czerwca 2013 prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z przedmiotów: matematyka, przyroda, język obcy, informatyka i przedsiębiorczość. Program zajęć obejmie uczniów w/w szkół, zarówno dzieci mające problemy z przyswojeniem materiału dydaktycznego jak i dzieci wykazujące uzdolnienia w zakresie przedmiotów matematyka, przyroda, język obcy, informatyka, które dzięki dodatkowym zajęciom będą rozwijać swoje umiejętności i predyspozycje. Realizacja projektu jest możliwa, dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zajęcia w ramach projektu są prowadzone w atrakcyjny sposób, przy wykorzystaniu zakupionych tablic interaktywnych, sprzętu RTV i niestandardowych, multimedialnych pomocy dydaktycznych, a także o lekcje w Parku Nauki i Techniki Explora Park. W ramach zajęć z przedsiębiorczości młodzi uczestnicy projektu będą mieli okazję odwiedzić wałbrzyskie firmy, m.in. Ronal, Dolnośląski Park Technologiczny T-Park i Urząd Miejski w Wałbrzychu. Uczestnicy zostaną również objęci doradztwem psychologicznym, które pozwoli na zbadanie ich mocnych i słabych stron oraz predyspozycji zawodowych. W roku szkolnym 2011/2012 w projekcie wzięło udział 501 uczniów - 253 dziewcząt i 248 chłopców. Z tej liczby 259 uczestników zakończyło udział w projekcie (absolwenci szkół gimnazjalnych). Ogółem, w zajęciach wyrównawczych wzięło udział 288 osób, zaś w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe dla uczniów uzdolnionych - 166 osób. W ramach projektu zrealizowano również 4152 godziny zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Długofalowym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnego szkolnictwa i kształcenia zawodowego uczniów wałbrzyskich szkół w stosunku do innych miast województwa dolnośląskiego.

Projektem objętych zostanie ok. 900 uczniów, którzy dzięki indywidualnemu podejściu będą mogli poprawić średnią ocen, podnieść swoją samoocenę, rozwijać zainteresowania i nowe umiejętności oraz zaplanować przyszłą karierę zawodową.

Realizacja projektu będzie korzystna nie tylko dla samych dzieci:

  • Szkoły - otrzymają w ramach projektu nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne;
  • Rodzice - otrzymają wsparcie wychowawcze w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży;
  • Pracodawcy - będą mogli liczyć na dobrze wykształconych pracowników znających języki obce, techniki ICT i posiadających zdolności logicznego myślenia.

Udział w projekcie dla szkół i dzieci jest całkowicie bezpłatny.

Prezentacja multimedialna z zajęć w ramach projektu

 

Zajęcia z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu

 

PLIK DO POBRANIA: