FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie wezmą udział gminy: Mieroszów, Radków, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim, Świebodzice, Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich świadczenia mieszkańcom.

Projekt zostanie zrealizowany w trzech etapach.

Pierwszym etapem projektu będzie wsparcie techniczne członków Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie świadczenia usług publicznych cechujących się wysoką jakością oraz dostępnością.

Etap ten będzie się składać z 2 działań:

  • Diagnozy - w ramach działania zostanie opracowany raport prezentujący diagnozę jakości i dostępności usług publicznych na obszarze gmin biorących udział w projekcie
  • Wdrożenia - działanie wdrożeniowe wynikać będzie z wniosków ustalonych w części diagnostycznej.

Efektem działań wdrożeniowych będzie:

  • Opracowanie systemu mierzenia jakości usług publicznych dotyczących wskazanych w części diagnostycznej obszarów. Podstawowym elementem systemu będzie ustalenie standardów opisanych wskaźnikami
  • Przygotowanie przedwstępne studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych wskazanych w części diagnostycznej. Ich istotną częścią będzie ocena możliwości współfinansowania projektów infrastrukturalnych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej.

Drugim etapem projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy partnerów społecznych nt. usług publicznych oraz wymiana dobrych praktyk. W ramach tego etapu zostaną przeprowadzone szkolenia obejmujące zagadnienia związane z rozwojem lokalnym w kontekście usług publicznych oraz Funduszy Strukturalnych w perspektywie 2014 - 2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach dwóch bloków szkoleniowych i weźmie w nich udział co najmniej 10 przedstawicieli z każdej gminy uczestniczącej w projekcie. W ramach drugiego etapu projektu zostaną też przeprowadzone szkolenia dla partnerów społeczno-gospodarczych w zakresie regulacji formalno - prawnych mających wpływ na świadczenie usług publicznych, szkolenia dotyczące rozwoju lokalnego oraz szkolenia z tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych w perspektywie 2014 - 2020. W szkoleniach weźmie udział 20 przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych.

Trzeci etap projektu obejmuje działania promocyjno-informacyjne. W tamach tego etapu zostanie utworzony serwis internetowy umożliwiający sprawną wymianę informacji z mieszkańcami Aglomeracji. Ponadto, działania informacyjno-promocyjne będą przeprowadzone w mediach (ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne, artykuły sponsorowane oraz konferencje prasowe).

W ramach trzeciego etapu zostaną również zorganizowane 2 konferencje:

  • Konsultacyjna - w połowie realizacji projektu, w celu zaprezentowania i konsultacji wyników prac części diagnostycznej.
  • Podsumowująca - prezentującej wyniki zrealizowanego projektu.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2014 r. Całkowita wartość projektu: 625 030,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: 562 030,00 zł