REGULAMIN KONKURSU


  

§ 1 Organizatorzy konkursu

1.    Organizatorem konkursu MATEMATYCZNY MUFLON jest Urząd Miejski w Wałbrzychu.

2.    Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Wałbrzycha, Dyrektora Zespołu Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu Politechniki Wrocławskiej i Starosty Powiatu Wałbrzyskiego.

3.    W organizacji konkursu uczestniczą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, pracownicy naukowi Zespołu Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu Politechniki Wrocławskiej, dyrektorzy    i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zgłosiły się do konkursu.

§ 2 Cele konkursu

1.    Organizatorzy konkursu MATEMATYCZNY MUFLON oczekują, że konkurs przyczyni się do:
· rozbudzenia i pogłębienie zainteresowań naukowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych                     i ponadgimnazjalnych z przedmiotów ścisłych,
· podkreślenia znaczenia pracy zespołowej w osiąganiu sukcesu jednostki,
· pobudzenia zainteresowań uczniów.
· propagowanie idei wspierania uzdolnień

§ 3 Postanowienia ogólne

1.    MATEMATYCZNY MUFLON jest konkursem skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych                       i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wałbrzycha.

2.    Konkurs przebiega w kategorii szkół gimnazjalnych i osobno ponadgimnazjalnych w trzech etapach:
· KLASOWY,
· SZKOLNY,
· MIEJSKI realizowany w edycjach

3.    Regulamin, zasady konkursu, wyniki konkursu umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu www.um.walbrzych.pl/walbrzych-mojemiasto/

4.    Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.    Uczniowie podczas konkursu na etapie miejskim we wszystkich edycjach występują w koszulkach z logo konkursu.

6.    W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Miejskiej Komisji Konkursowej.

§ 4 Komisje konkursowe.

1.    Miejską Komisję Konkursową powołuje Prezydent Wałbrzycha wskazując przewodniczącego.

2.    Miejską Komisję Konkursową stanowią pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz Doradca Metodyczny Matematyki do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3.    Do zadań przewodniczącego MKK należy w szczególności:
· kierowanie pracą MKK
· czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem wszystkich etapów konkursu,
· koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem wszystkich etapów konkursu,
· zatwierdzanie wyników kwalifikacji do kolejnych etapów konkursu,
· współpraca ze szkolnymi komisjami konkursowymi,
· zatwierdzanie protokołów z przebiegu każdej edycji etapu miejskiego konkursu.

4.    Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły zgłoszonej do konkursu.

5.    Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy w szczególności:
· sprawdzenie danych uczniów zgłoszonych do konkursu,
· sprawdzenie w terminie wyznaczonym przez MKK prac uczniów,
· sporządzenie protokołu z przebiegu konkursu
· przekazanie protokołu z etapu szkolnego do MKK,
· kontakt z MKK.

§ 5 Zgłoszenie szkoły do konkursu. Uczestnicy konkursu.

1.    Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.

2.    Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w etapie miejskim konkursu na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:
" Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 z późniejszymi zmianami ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka : .............................................................................,
ucznia............klasy.......................szkoły............................................
do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Matematyczny Muflon w roku szkolnym 2009/2010. Data i czytelny podpis rodzica:......................................................................"

3.    Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia lub nie wyrazili zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu nie może uczestniczyć w konkursie.

4.    Do etapu klasowego przystępują uczniowie danej klasy.

5.    W etapie szkolnym biorą udział uczniowie wyłonieni w etapach klasowych.

6.    W etapie miejskim bierze udział 10 osób z danej szkoły tworząc drużynę Muflona, której skład nie zmienia się podczas trwania całego konkursu.

§ 6 Bezpieczeństwo uczestników podczas konkursów

1.    Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników jest sprawą nadrzędną podczas przebiegu każdego etapu konkursu.

2.    Przewodniczący poszczególnych komisji zobowiązani są każdorazowo przed rozpoczęciem zawodów do:
a) zapytania o stan zdrowia uczestników, a po zgłoszeniu złego samopoczucia ucznia przekazania tej informacji jego opiekunowi oraz podjęcia stosownych działań,
b) zwrócenia uwagi na inne specyficzne dla danego miejsca elementy, które mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa uczniów.

3.    Szkolny koordynator konkursu jest odpowiedzialny za zapewnienie i zorganizowanie uczestnikom opieki podczas dojazdu i powrotu z miejsca konkursu.

§ 7 Partnerzy Konkursu

1.    Partnerami konkursu są Zespół Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu Politechniki Wrocławskiej, TOYOTA Motor Manufacturing Poland, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ExploraPark, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu.

2.    Partner w porozumieniu z Przewodniczącym Miejskiej Komisji Konkursowej ustala zasady organizacji edycji konkursu.

Szczegółowe zasady poszczególnych edycji będą dostarczane  Szkolnym Koordynatorom z tygodniowym wyprzedzeniem.

 


 
   Copyright © 2006 - 2011 WAŁBRZYCH moje miasto

strona główna  |  dodaj do ulubionych  |  do góry  |